Umowy najmu i wynajmu nieruchomości: Klauzule i zasady prawne

PIRO4D / Pixabay

Umowy najmu i wynajmu nieruchomości: Klauzule i zasady prawne

Nie każdy stać na zakup własnego mieszkania czy domu. Wielu z nas decyduje się na wynajem lub najem nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne jest podpisanie umowy, która zawiera klauzule i zasady prawne dotyczące wynajmującego oraz najemcy.

1. Umowa najmu
Umowa najmu jest umową zawieraną pomiędzy właścicielem nieruchomości a najemcą. W umowie powinny znaleźć się klauzule dotyczące okresu najmu, wysokości czynszu oraz sposobu wpłat, zasad korzystania z nieruchomości, w tym remontów i napraw, zasad rozwiązania umowy czy też kar umownych oraz zasad zwrotu nieruchomości.

2. Umowa wynajmu
Umowa wynajmu, zwana również umową dzierżawy, jest umową zawieraną pomiędzy najemcą, a osobą lub firmą wynajmującą. Warto wiedzieć, że umowa wynajmu może dotyczyć nie tylko nieruchomości mieszkalnych, ale również gruntów rolnych, lokali użytkowych czy magazynów.

Zasadą w przypadku umowy wynajmu jest jednoznaczne określenie obowiązków stron. Dotyczy to zasad korzystania z wynajmowanego obiektu, jego utrzymania, ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją czy też podjęcia decyzji co do jego zmiany lub naprawy.

3. Klauzule i zasady prawne
Wynajem i najem nieruchomości regulowany jest przez Kodeks cywilny. Umowa powinna zawierać klauzule i zasady zgodne z przepisami prawa, jak również niniejszą ustawą dotyczącą Kodeksu cywilnego.

Przykładowe klauzule, które powinny znaleźć się w takiej umowie, to informacje o wysokości czynszu, czasie najmu, metodzie wpłat, zakresie odpowiedzialności i obowiązków wynajmującego oraz najemcy, zasadach zwrotu nieruchomości i karach umownych.

4. Obowiązki właściciela
Właściciel nieruchomości ma bardzo ważną rolę w umowie najmu lub wynajmu. Powinien przede wszystkim zagwarantować sprawny stan techniczny nieruchomości, jak i jej wyposażenie.

Warto również zadbać o prawidłowe funkcjonowanie instalacji wodnej i elektrycznej, zapewnić wymagane dokumenty oraz przeprowadzić inwentaryzację na początku i końcu okresu wynajmu.

5. Obowiązki najemcy
Najemca także ma swoje obowiązki. Powinien on przede wszystkim wpłacać czynsz regularnie w terminie, utrzymywać czystość i porządek w mieszkaniu, dbać o stan techniczny nieruchomości, reagować na zgłaszane usterki oraz szanować nieruchomość.

W przypadku naruszenia postanowień umowy, może zostać on ukarany karą umowną lub utracić nieruchomość. Dlatego warto dokładnie przemyśleć każdy krok przed zawarciem takiej umowy oraz zawsze stosować się do jej postanowień.

Podsumowując, umowy najmu i wynajmu nieruchomości rządzą się konkretnymi zasadami prawnymi. Ich przestrzeganie pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa oraz zrozumienia dla obu stron umowy.